РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ финансирани от ЕС, банки и фондове

  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Определени са следните четири приоритетни области/оси, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс на програмата:

Приоритетни области/оси:
1. Предприемачество и развитие на бизнеса
2. Иновации
3. Зелена и енергийно-ефективна икономика
4. Интернационализация и услуги за бизнеса

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС”


Първата приоритетна ос „Предприемачество и развитие на бизнес” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори - мехатроника, ИКТ, здравеопазване, креативни индустрии, автомобили и компоненти, и по-традиционни сектори, като туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия, но подкрепата няма да се ограничава само до тях.

Програмата предвижда и през периода 2014-2020 г. да продължи процеса по технологична модернизация в МСП, стартиран през текущия програмен период. Чрез насърчаването на инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) ще се подкрепя развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси.

През този програмен период активно ще бъдат подкрепени културните и творчески индустрии, поради високия им потенциал за генериране на икономически растеж, създаване на работни места и тенедениця на устойчививост в развитието.

Ще продължи да се стимулира развитието на стопански връзки на основата на клъстерния подход, което се очаква да доведе до повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на МСП, до подпомагане формирането на устойчиви конкурентни предимства, което ще направи фирмите по-конкурентоспособни на вътрешния и на международните пазари.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 1:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:

- Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите чрез въвеждане на водещи технологични решения – включва предоставяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.

- Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, въвеждане на приложения за електронна търговия в предприятията и др., които целят повишаване на добавената стойност на производството и водят до повишаване на дела на износ на предприятията. Насочена е към предприятия от производствения сектор, доставчици/дистрибутори, търговци. Мярката включва предоставяне на подкрепа за изграждане на информационна инфраструктура в предприятията (свързване в единна мрежа на всички подразделения и локации на дадена компания); инвестиции за въвеждане на нови ИКТ-базирани решения в производството/предоставянето на услуги; инвестиции в технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за електронно предлагане и доставка на стоки и услуги, което ще осигури по-широк набор от доставчици, ще доведе до по-ниски разходи (автоматизирана обработка на офертите и по-ефективни ценови предложения), по-добро качество на предлаганите стоки и услуги и намалени цени на доставките.

- Покриване на международно признати стандарти – включва предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на международно признати стандарти с цел подобряване на производствената инфраструктура; предоставяне на консултантски услуги, пряко свързани с постигането на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, добри производствени практики, услуги за сертифициране на международно признати стандарти и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

- Ваучери за сертификация – насочени са към производителите или доставчиците на дадена услуга с цел отговаряне на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати. Подкрепата ще се фокусира върху придобиването на сертификати, които изискват относително голяма инвестиция, но биха довели до сериозно повишаване на пазара на конкретната компания. За получаване на финансиране компаниите ще трябва да докажат нуждата от сертификата за увеличаване на износа им.

- Подкрепа за въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на бизнеса и системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство - с прилагането на тази мярка се цели повишаване на дела на сектори, генериращи висока добавената стойност като ИКТ и високотехнологичното производство. Насърчавайки въвеждането на технологии, оборудване и ДНА, обвързани в интегрирани системи за управление на бизнеса (ЕRP) ще се повиши прозводителността на бизнеса. Подкрепата за въвеждане на ЕRP, CAD/CAM/CAE и на системи за измерване и контрол на качеството в производствените предприятия и в предприятията предлагащи инженерни услуги ще допринесе за по-виската конкурентност на произвежданите продукти и услуги.

- Подкрепа за развитието на клъстери - конкретните дейности за подкрепа на клъстери ще бъдат определени въз основа на предварителен анализ и класифициране на същестуващите клъстери в отделни категории в зависимост от етапа на развитие (напр.развити, развиващи се и новосъздадени). За всяка отделна категория ще бъдат предложени конкретни мерки и индикативно разпределение на определения финансов ресурс. Например, за подкрепа на най-развитите клъстери с утвърдени позиции и достъп до международните пазари ще бъдат отделени 60 % от средствата; за по-слабо развитите клъстери и такива, които са в процес на изграждане и все още нямат достъп на международните пазари – 30% от средствата и 10% ще бъдат отделени за новосъздадени клъстерни обединения за изграждане на административното тяло и други дейности в подкрепа на първоначалния етап на развитие.

- Насърчаване на културни и творчески индустрии - мярката е насочена към предприятия от следните индустрии: издателска индустрия, софтуерна индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др. Тук се включва инвестиционна подкрепа за придобиване на оборудване и техника (ДМА и ДНА), необходими за създаването/внедряването на високотехнологични и иновативни продукти/услуги/съдържание; подкрепа за дейности за защита на правата на интелектуална собственост (закупуване на лицензии, роялти, отдаване под наем или в заем на права, други авторски и сродни на тях права) върху произвежданите и разпространяваните продукти/услуги/съдържание; подкрепа за налагането на нови продукти/услуги на външни пазари; инвестиционна подкрепа за дигитализация на създадените нови авторски продукти/услуги/съдържание; подкрепа за развитието на online платформи, мрежи и др. форми на сътрудничество и партньорство (вкл. международно) между предприятията от културтните и творчески индустрии с цел популяризиране и комерсиализация на създадените продукти/услуги.

- Ваучери за бързорастящи предприятия – мярката ще бъде насочена към конкретните нужди на бързорастящи технологични предприятия (в България има около 1500 – 17000 бързорастящи МСП (без микропредприятията), които са само около 6% от МСП, но създават около 40% от добавената стойност в МСП). Ваучерите ще имат за цел да подпомогнат осъществяването на конкретно инвестиционно и/или друго намерение на тези предприятия, като по този начин се осигури по-голяма устойчивост на техния растеж.

- Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия – мярката предвижда предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздаден предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения. Преди това собствениците на новосъздадените предприятия трябва да са преминали обучение по основни умения и разработване на бизнес-план в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Бенефициенти по ос 1:

Микро, малки и средни предприятия, големи предприятия; нововъзникващи и/или стартиращи МСП.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ИНОВАЦИИ”

Втората приоритетна ос „Иновации” е насочена към засилване на иновационния капацитет на предпритията и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, и инвестиции в НИРД и развитие на условия за осъществяване на иновационна дейност и развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 2:

- Подкрепа за иновативни предприятия – ще се подкрепя извършването на научни изследвания в предприятията, договори за изследвания, включително проучвания на реализируемостта, индустриални изследвания и експериментални разработки, консултации, инвестиции в материални и нематериални активи, обучение на ръководството и/или персонала, необходим за внедряването на продукта или процеса на иновация в производството и управленските практики на предприятията – бенефициенти

- Социални иновации – подкрепа за създаването, развитието и приложението на технологии за подобряване качеството на живот и повишаване ефективността на работа.

- Иновационни ваучери за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди, и съответно, за използване на резултатите от научни изследвания – включва подкрепа за услуги за дизайн, разработка на продукти, трансфер на технологии, насочен към страната, управление на иновациите, инженеринг на бизнес процесите, пазарни проучвания, правата на интелектуална собственост, тестване, сертификация. Схемите за ваучери се характеризират с улеснен процес на кандидатстване и отчитане в сравнение с традиционните схеми за безвъзмездно финансиране.

- Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура: създаване и развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории, лаборатории за доказване на концепции, изпитателни лаборатории, технологични центрове и друга споделена инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията. Структурите следва да споделят основен набор от процеси и оборудване, отразявайки спецификата на определените сектори/група фирми, за които са предназначени, да разполагат с набор от специалисти, вкл. инженерни кадри, за предоставяне на технологична помощ на предприятията. В зависимост от конкретната ситуация и идентифицираните нужди на бизнеса се предвижда изграждане на нови структури и/или модернизирането на вече функциониращи, в случаите когато съществува добра база.

Бенефициенти по ос 2:
Микро, малки, средни и големи предприятия, „София Техпарк“;

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „ЗЕЛЕНА И ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА”

Третата приоритетна ос „Зелена и енергийно-ефективна икономика” е насочена към повишаване на енергийната и ресурсната ефективност. Намаляването на енергоемкостта и повишаването на ефективността на използването на природните ресурси са сред основните фактори за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 3:
- изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации;
- СМР водещи до подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд на предприятията;
- внедряване на системи за производство на енергия от възобновяеми източници;
- въвеждане на системи за енергиен мениджмънт;
– внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
– внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
– внедряване на съвременни безотпадни технологии;
– внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
– внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
– консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините.

Бенефициенти по ос 3:
Микро, малки и средни предприятия, големи предприятия

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: „ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА”


Четвъртата приоритетна ос „Интернационализация и услуги за бизнеса” е насочена към създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната. МСП в България се характеризират с по-ниска степен на интернационализация в сравнение със средното ниво за ЕС. Достъпът на МСП до качествени информационни и консултантски услуги е от решаващо значение за развитието на бизнес средата, поради традиционно ниското ниво на управленски познания и умения във фирмите. В сравнение с другите европейски страни България значително изостава по отношение развитието на услуги за бизнеса главно на ограничения достъп, лошото разпространение и ниското качество на предлаганите услуги. В тази връзка в Становището на службите на Комисията относно разработването на Споразумение за партньорство и програми в България за периода 2014-2020 г. е поставен акцент върху подкрепа за развитието на модерни бизнес услуги за МСП и нововъзникващи предприятия.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 4:
Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и интернационализация – програми за интернационализация на предприятията, подкрепа за национални изложения на предприятия с цел популяризиране на българското производство и достъп до нови пазари, консултантски услуги и подготовка за стартиращи предприятия; услуги, свързани с намирането на експортни решения за износители, вкл. начинаещи (ИАНМСП); програми за национално и международно популяризиране и маркетинг за индустриални инвестиции, реклама и маркетинг на инвестиционни локации (БАИ); програми за подкрепа за привличане на чуждестранни инвеститори (БАИ); разработване на схеми за сертификация на процеси/продукти/услуги на българските МСП, насърчаване и подпомагане прилагането на стандарти от българските предприятия (БИС); предоставяне на нови и подобрени услуги в областта на системите за стандартизация, подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите чрез акредитация и партньорски оценки, програми за разпространение на знанията за представители на бизнеса, подкрепа за развитие на иновативни услуги за бизнеса (като въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии, пилотно интернет-базирано калибриране на средства за измерване в областта на електричните или др. приложими измервания, създаване и оборудване на специализирани лаборатории за изпитване, проверка, валидиране на измервателни софтуери, проектиране и разработване на електронни страници с информация за контрол на средства за измерване на нехармонизираната област във връзка с прилагането на принципа за взаимно признаване на резултатите от контрол (БИМ), развитие на нови услуги за бизнеса, подкрепа за развитие на мобилността на звената за извършване на контрол (ДАМТН), разширяване обхвата на е-услугите предоставяни от Патентно ведомство на бизнеса; услуги за клъстериране, развитие на мрежи, технологичен трансфер, развитие на иновативния капацитет и други.

Бенефициенти по ос 4:
Агенции и други организации и ведомства, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата и други.
Като възможни бенефициенти на този етап са идентифицирани ИАНМСП, БАИ, БИС, БИМ, ДАМТН, ДАТ, Патентно ведомство и АУЕР

Представената информация е на база вариант от м.април 2014 г., отразяващ получените коментари от първоначалните технически консултации със службите на ЕК, финалните разпоредби на регламентите за ЕСИФ и последните насоки на ЕК за разработване на оперативните програми.

Свали прикачения файл

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020