Навлизане на Пазара

Добре планираната стратегия за навлизане на нов пазар ясно определя целите на компанията в краткосрочен и дългосрочен план, таргет клиентите, модел на ценообразуване, дистрибуционни канали и стратегии за маркетинг и бизнес развитие. За успеха на бизнеса ви в дългосрочен план от ключово значение е изработването и правилното изпълнение на подходяща бизнес стратегия. SA Investment and Engineering предоставя професионални консултантски услуги за всеки етап от процеса:

Стратегия за навлизане на пазара: Проучване на пазара; анализи за пазара и индустрията; Анализ на риска; Проучване на конкурентите ви; Изготвяне на продуктово портфолио и ценови листи; Разработване на стратегия, развиване и изпълнение на стратегията;

Създаване на вашата компания: Организация на дейността и място (офис); управление на процеси; набиране на персонал; Документи, лицензи, правни процедури, закони; Данъчни и други преференции; запознаване с особеностите на преките чуждестранни инвестиции в България;

Развитие на вашия бизнес: привличане на нови клиенти; маркетинг и брандиране; обслужване на клиенти; Индивидуални проучвания на пазара; представяне на бизнеса ви; физически и ли виртуален офис.

Растеж на вашия бизнес: отчети за продажби, статистики за възвръщаемостта на инвестициите; привличане, задържане и увеличаване на клиентите; увеличаване на разпознаваемостта на марката и присъствието ви на пазара; прецизиране на стратегията, анализ на резултатите.