Сертификати

С обхват:

Проектиране. Строителство, реконструкция и ремонт на строежи:

  • Високо строителство;
  • Промишлено строителство;
  • Инфраструктурни обекти – транспортни, енергийни, водоснабдинелни, канализационни и благоустройствени;
  • Хидротехнически обекти;
  • Язовирни стени и хидротехнически съоръжения
  • Пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води;
  • Депа за твърди и битови отпадъци;

Реставрация и рехабилитация на културни паметници;

Проектиране, изпълнение и монтаж на метални конструкции и резервоари

Търговия: Внос и износ на промишлени продукти;

Консултантска дейност за проектиране и реализация на инвестиционни проекти;

Консултация и реализация на иновационни проекти;

Консултация и реализация на проучване и концесиониране на находища за полезни изкопаеми.